Autochem Super Degreaser avfetting 5L


Pris:
Salgspris499,00 kr

Beskrivelse

Autochem Super Degreaser Wet

er en effektiv lavaromatisk kaldavfetting spesielt utviklet for Norske forhold. Autochem Super Degreaser løser opp olje, tjære og asfalt effektivt, samtidig som den er skånsom mot plast, gummi og aluminium. Rengjøring av bil vinterstid kan av og til by på utfordringer spesielt i Norge, Autochem Super Degreaser fungerer derfor utmerket selv på våte overflater.

Brukerveiledning:

  1. Påfør avfettingen med lavtrykkskanne eller sprayflaske nedenfra og opp på områder som trenger avfetting.
  2. La produktet virke 3-5 minutter men ikke la det tørke inn. (Legg gjerne alkalisk forvask over for å forlenge virketid)
  3. Skyll av med høytrykk. Skyll av ett område om gangen, spyl nedenfra og opp. 

       Må ikke påføres på varme eller solbelyste overflater. Dosering: Skal ikke fortynnes.

 

 

HMS:

 

Faresymbol

      

Signalord: FARE

Inneholder: Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

H-setninger:
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

P-setninger:

Generelt:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Tiltak:
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking: EUH066, Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2.3 Andre farer

Annet: Blandingen/produktet inneholder ikke noen stoffer som oppfyller kriteriene som klassifiserer dem som PBT
og/eller vPvB. Produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert til å være hormonforstyrrende i henhold til kriteriene i
kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

Andre så også på:

Nylig sett: