Tacsystem Refinish Ultra 500ml poleringsmiddel


Pris:
Salgspris469,00 kr

Beskrivelse

REFINISH ULTRA 500ml er en silikonfri One Step Compound. REFINISH ULTRA har meget bra cut-egenskaper samtidig som den avslutter meget pent med særdeles høy glans og finish. REFINISH ULTRA er et godt allround poleringsmiddel som enkelt tilpasses arbeidsoppgaven du skal utføre med valg av poleringspute. REFINISH ULTRA er i stand til å fjerne 600-12000 grit slipemerker. REFINISH ULTRA støver lite, er silikonfri og body shop safe. REFINISH ULTRA kan brukes med roterende, Dual Action eller for hånd.

Egenskaper

  • REFINISH ULTRA støver lite, er silikonfri og body shop safe
  • Er i stand til å fjerne 600-12000 grit slipemerker
  • Kan brukes med roterende, Dual Action maskiner eller for hånd
  • Utviklet og produsert på vår fabrikk i Sør-Korea

 

OBS!

Stå alltid i skyggen og sørg for at overflaten ikke er varm.  Refinish ultra kan fjerne ned til 600 grit slipemerker men det vil være variabler som kan påvirke sluttresultatet slik som maskintype, valg av poleringspute, lakktype og teknikk. For effektiv fjerning av riper anbefales roterende maskin eller DA med utkast høyere enn 15mm.

Brukerveiledning:

  1. Sørg for at overflaten du skal polere er godt vasket og helt ren
  2. Rist produktet godt før bruk
  3. Påfør 3-4 erstestore dråper med REFINISH ULTRA på poleringsputen
  4. Fordel REFINISH ULTRA ut på området på laveste hastighet
  5. Jobb produktet inn på medium til høy hastighet i 3-5 pass
  6. Tørk av polishrester med en god microfiberklut

Etter polering

Bruk OIL-ZERO for å fjerne eventuelle rester etter poleringen før du legger lakkbeskyttelse.

 

HMS:

Faresymbol

Signalord: FARE

Inneholder: Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede, Hvit mineralolje (petroleum).

H-setninger: 

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
-

Tiltak:
P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331 IKKE framkall brekning.
Oppbevaring:
P405 Oppbevares innelåst.
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Andre så også på:

Nylig sett: