Carpro - Coating bundle

Spar 30%

Pris:
Salgspris1.990,00 kr Ordinær pris2.842,00 kr

Beskrivelse

Den ultimate Coatingpakken fra Carpro. 
Med denne pakken får du lagt carpro sine kvalitetscoatinger på både lakk, glass, felger plast og gummi. Ønsker du god beskyttelse og enkelt bilhold i fremtiden er dette et veldig godt valg. 

Produktdetaljer:

CARPRO CQUARTZ UK 3.0:

En coating laget for det nordiske klimaet har blitt enda bedre!

Versjon 3.0 av CQ UK er nå tilgjengelig. Oppgraderingen byr på forbedret glans, vannskrekk, kjemikalieresistans og brukervennlighet. 

Kort fortalt har CARPRO forbedret CQ UK på alle felt. 

Coatingen er nå mer slitesterk mot veisalt samtidig som den beholder kjemikalieresistansen på pH 3-14. Noe som flere har ønsket og CARPRO
jobbet lenge med, var og gjøre coatingen enda mer brukervennlig. Før kunne Cquartz UK være litt trøblete å legge i forskjellige temperaturer, men med den
nye formelen er denne like lett anvendelige i temperaturer fra 3 til 40 grader celsius. 

Som de andre coatingene fra CARPRO er minimum forventet holdbarhet på beskyttelsen 18 måneder. 

CQ UK består av hele 70% SiO2 med 99,9% renhet. 


Hvorfor SiO2?
SiO2 er et av de hardeste materiale i verden. C.Quartz blir faktisk så hard, at den beskytter mot mindre riper og swirls. En komplett og varig beskyttelse
CARPRO CQUARTZ DLUX KIT:
Bruk CQUARTZ DLUX på aluminiumsfelger, bleket plast og gummidetaljer for å få tilbake den glinsende finishen de en gang hadde og samtidig gi dem en langvarig og hydrofobisk nano-teknologisk beskyttelse slik de fortjener.

Deler som blir utsatt for mye slitasje og som derfor trenger bedre beskyttelse og CQUARTZ DLUX bygger derfor en tykkere beskyttelsesfilm enn hva våre klassiske lakkbeskyttelser gjør. Den har 50% silicium innhold sett mot volum.

Når den påføres på plast og gummidetaljer hjelper CQUARTZ DLUX til med å friske opp igjen både glans og farge – og beskytter samtidig mot framtidig bleking.
På lakkerte, polerte eller forkrommede felger vil CQUARTZ DLUX motstå både bremsestøv og annen forurensing og minker dermed behovet for sterke felgrenser.

Holdbarhet i ca. 2-sesonger på felger, +2år på plast, gummi og vinyl.

CARPRO DQUARTZ GForceKit

CARPRO GForce er en helt nyutviklet og avansert vindusforsegling. En revolusjon innen nano-diamond teknologi som gir maksimal beskyttelse og etterlater krystall klar sikt.

GForce fra CARPRO er testet med over 130 000 sveipende vindusviskerbevegelser, den er UV stabil, meget motstandsdyktig mot kjemikalier og gir beskyttelse mot riper og mindre steinsprutskader. GForce er det ultimate produktet innen vindus- og ruteforsegling.

HMS

 • H226 Brannfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H315 Irriterer huden.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram Pictogram
 • H226 Brannfarlig væske og damp.
 • H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Pictogram Pictogram Pictogram

Fare

ADVARSEL

 • H315 - Irriterer huden.
 • H318 - Gir alvorlig øyeskade.

KLASSIFIKASJONSKODER

 • Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
 • Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

FORHOLDSREGLER

 • P501 - Innhold/beholder leveres til  samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter .
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P264 - Vask  hender  grundig etter bruk.
 • P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

NASJONALE FORSKRIFTER

Sysselsettelsebegrensning:
Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF).

Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann

Andre så også på:

Nylig sett: