CARPRO DQUARTZ GForceKit

Spar 20%

Pris:
Salgspris676,00 kr Ordinær pris845,00 kr

Beskrivelse

 GForce 10 ml kit

CARPRO GForce er en helt nyutviklet og avansert vindusforsegling. En revolusjon innen nano-diamond teknologi som gir maksimal beskyttelse og etterlater krystall klar sikt.

GForce fra CARPRO er testet med over 130 000 sveipende vindusviskerbevegelser, den er UV stabil, meget motstandsdyktig mot kjemikalier og gir beskyttelse mot riper og mindre steinsprutskader. GForce er det ultimate produktet innen vindus- og ruteforsegling.

Settet inneholder:
1 x 15 ml CARPRO GForce ruteforsegling
1 x 50 ml CARPRO Ceriglass glasspolish
1 x 10 ml CARPRO Eraser (wipedown)
5 x Applikatorputer i bomull
2 x Semskede mikrofiberputer (20 x 20 cm)
2 x hologramklistremerker for utført behandling

Produktfordeler:
- Skader ikke rutene.
- Vannet preller av selv i hastigheter under 50 km/t.
- Opptil 2 års holdbarhet.
Sikkerhetsinformasjon

Fare

Advarsel

  • H315 - Irriterer huden.
  • H318 - Gir alvorlig øyeskade.

Klassifikasjonskoder

  • Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
  • Eye Dam. 1 - Alvorlig øyeskade, farekategori 1

Forholdsregler

  • P501 - Innhold/beholder leveres til  samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter .
  • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
  • P264 - Vask  hender  grundig etter bruk.
  • P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
  • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Nasjonale forskrifter

Sysselsettelsebegrensning:
Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF).

Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann


Andre så også på:

Nylig sett: