CARPRO EliXir


Pris:
Salgspris280,00 kr

Beskrivelse

CARPRO Elixir er det blant det seneste tilskuddet i CARPRO sortimentet. En spray coating som gir en vanvittig dyp glans, fantastisk vannskrekk og er meget lett å jobbe med.

Elixir kom til ved at et par CarPro 'fanatikere' drømte om et produkt som hadde brukervennligheten til Ech2O og i tillegg hadde de hydrofobiske egenskapene til en fullverdig coating.

CARPRO tok idèen videre og utviklet en quick detailer som tilfører lynkjapp glans, dybde og hydrofobisk energi til lakk, og også andre type overflater. Bruk den også gjerne til å booste coating du alt har på bilen. 

 

 • - Kjapp og enkel i bruk
 • - Ferdig blandet 
 • - Veldig hydrofobisk
 • - Fungerer utmerket på både biler med og uten coating
 • - Allsidig - Kan brukes på flere typer overflater
 • - Kan brukes både i regn og tørt
 • - Kan legges i direkte sollys!
 • - Vi anbefaler GK 400 - GSM mikrofiber sammen med Elixir.

Kjøp produktene samlet i pakke her: 
 Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

Advarsel

 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Klassifikasjonskoder

 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Forholdsregler

 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P280 - Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Nasjonale forskrifter

Sysselsettelsebegrensning: Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF).
Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann

Andre så også på:

Nylig sett: