CARPRO Lift - 500ml


Pris:
Salgspris189,00 kr

Beskrivelse

CARPRO Lift er en konsentrert Skum Shampo som løser opp og løfter bort en stor mengde smuss og skitt, som vil gjøre berøringsvasken etterpå skånsom og effektiv.
Lift inneholder 12pH alkaliske rengjøringsingredienser, som er sterke, men skånsomme og egner seg til bruk med alle typer skumkanoner og skumpåføringsutstyr.
Påført med et typisk fortynningsforhold på 1:10 (eller andre blandingsforhold), ligger Lift på overflater vanligvis i 5 minutter.

Lift er formulert spesielt for å tilby maksimal effekt i å løse opp skitt og er enkelt å skylle av for å få bort alt av produkttester. Lift er ikke et skumprodukt for å lage tykkest "showskum",
men er designet for å lage ett meget effektivt og økonomisk skumprodukt med lang og effektiv liggetid. I løpet av tiden produktet ligger på panelene vil Lift's bobler sprekke og bevege seg, og optimalisere de fuktighetsgivende og rensende stoffene til å begynne å jobbe å trenge inn i skitten. De løfter smuss og skitt fra overflaten ved å binde seg til den proprietære blandingen av overflateaktive stoffer.

Brukes på kjølige overflater. Blandes med vann (vi anbefaler 1:10). Du kan bruke tynnere blanding for ett mer flytende Skum eller større blandingsforhold for et tettere skum.
La alltid produktet ligge på overflaten i noen minutter før du skyller - jo lenger liggetid, jo bedre effekt. Ikke la produktet tørke, selv når det er fortynnet.
Skyll og vask med CARPRO Reset.

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

Advarsel

 • H315 - Irriterer huden.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • EUH208 - Inneholder linalool; 3,7-dimetyl-1,6-oktadien-3-ol; dl-linalool. Kan gi en allergisk reaksjon.

Klassifikasjonskoder

 • Skin Irrit. 2 - Hudirritasjon, farekategori 2
 • Eye Irrit. 2 - Øyeirritasjon, farekategori 2

Forholdsregler

 • P337 + P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P280 - Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
 • P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P332 + P313 - Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

Nasjonale forskrifter

Sysselsettelsebegrensning: Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF).

Vannfare-klasse (D): 1 - svakt farlig for vann

Andre så også på:

Nylig sett: