Tacsystem Di-Foam 500ml


Pris:
Salgspris299,00 kr

Beskrivelse

Nyhet fra Tacsystem!


Di-Foam er en konsentrert effektiv alkalisk pH 11 forvask som løser opp smuss og organisk skitt. Di-Foam egner seg til bruk med alle typer skumkanoner men kan også benyttes i lavtrykkskanne. Di-Foam er formulert for å være trygg i bruk på overflater behandlet med alle våre Quartz-coatinger. Tacsystem Di-Foam er trygg på alle overflater men bør brukes med varsomhet på aluminium og krom overflater.

Anbefalt blandingsforhold:
Skumkanon: 0,5% - 2,5% (ut av kanon)
Lavtrykkskanne: 1:20 – 1:40

Brukerveiledning:

  1. Bland til ønsket fortynning ut av skumkanon (0,5-2,5%) og påfør hele kjøretøyet (Vask i skyggen på kalde paneler)
  2. La Di-foam virke i 3-4 minutter (må ikke tørke)
  3. Spyl overflaten rikelig med vann (Anbefalt at du bruker høytrykkspyler)
  4. Fortsett vaskeprosessen med berøringsvask
  5. Tørk kjøretøyet med et tørkehåndkle og/eller med trykkluft

HMS

Faresymbol

Signalord: FARE

Inneholder: Natriumhydroksid.

H-setninger:

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Forebygging:
P260 Ikke innånd damp/aerosoler.
P264 Vask hender grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
Oppbevaring:
-
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Annen merking nr. 648/2004:
5<15 % anioniske overflateaktive stoffer, ikke-ioniske overflateaktive stoffer, <5 % EDTA og salter av dette.
Parfymer (Benzyl benzoate, Limonene, Citral, Linalool, Hexyl cinnamal).
EUH208 Inneholder citral og sitron ext. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3 Andre farer.
Produktet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer i henhold til REACH 1907/2006.
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU-forordning 2017/2100
eller kommisjonsforordning EU 2018/605.

 

Andre så også på:

Nylig sett: