Tacsystem Hyeong Wax 300ml


Pris:
Salgspris279,00 kr

Beskrivelse

Nyhet fra Tacsystem!

Hyeong Wax er Tacsystem sitt svar på den ultimate sprayvoksen og den skiller seg vesentlig fra andre sprayvokser ettersom denne også er tilsatt silica og derfor fullt kompatibel med alle våre Quartz coatinger. Med Hyeong Wax har de tenkt helt nytt og voksen har hydrofile vannegenskaper. Hyeong Wax vil derfor gi god sheeting av vannet noe som reduserer vannflekker og waterspot`s. Hyeong Wax kan brukes som en overcoat på nylagt quartz coating og muliggjør rask release/utlevering av kjøretøy samme dag som quartz coatingen ble påført. Hyeong Wax vil beskytte coatingen i dagene etter påføring og frem til den er fullherdet. Hyeong Wax kan også brukes som en standalone sprayvoks og glansforsterker. Hyeong Wax kan brukes på alle utvendige overflater på bilen slik som lakk, glass, gummi og plast men unngå å bruke den på frontruten. 

Brukerveiledning:

  1. Vask kjøretøyet grundig før bruk. Har du lagt Quartz Coating venter du 1.time før påføring.
  2. Rist Hyeong Wax godt før bruk og sørg for at overflaten er tørr før du påfører produktet
  3. Spray Hyeong Wax i en mikrofiberklut eller applikator
  4. Påfør Hyeong Wax med sirkulære bevegelser
  5. Straks Hyeong Wax "flasher" (5-10 sek) bruk en tørr mikrofiberklut og buff til høyglans

HMS:

Faresymbol

Ikke merkepliktig iht CLP

Merkingselementer:

Ikke klassifisert

Annen merking: EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Andre farer:Inneholder decamethylcyclopentasiloxane (CAS nr. 541-02-6), er et vPvB stoff. Produktet inneholder ingen PBT-- stoffer i henhold til REACH 1907/2006. Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU-forordning 2017/2100 eller kommisjonsforordning EU 2018/605.

Generelt:
En generell regel bør være at man alltid tilkaller lege hvis man er i tvil om symptomene. Vis sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Innånding:
Flytt personen til frisk luft og hold i ro, i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt lege, hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt:
Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Øyekontakt:
Skyll straks med rikelige mengder vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette er enkelt å gjøre. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Svelging:
Skyll munnen grundig med vann. Drikk vann i små slurker. (fortynning effekt). IKKE framkall brekning. Oppsøk lege øyeblikkelig.

Last ned datablad

Andre så også på:

Nylig sett: