Tacsystem Quartz Easy

Spar 35%

Pris:
Salgspris714,35 kr Ordinær pris1.099,00 kr

Beskrivelse

Nyhet fra Tacsystem!

Quartz Easy er en unik kvartsbasert coating for lakk, plast, gummi og glass. Quartz Easy er mindre konsentrert enn våre tradisjonelle Quartz-coatinger og den inneholder i tillegg til Quartz også flytende voks noe som gjør den ekstremt enkel å bruke. Quartz Easy er produktet for deg som ønsker god beskyttelse som er drøy i bruk, enkel å påføre og egnet for alle utvendige overflater på bilen. Quartz Easy er først og fremst en Topcoat men også godt egnet som en standalone-coating. Quartz Easy er på mange måter Almighty på "steroider" men forbedret på alle punkter. Ettersom Quartz Easy er mer konsentrert enn feks Moon Light kan den ikke lenger sprayes, flasken er utstyrt med dråpeteller. Quartz Easy kan vedlikeholdes med den silicabaserte sprayvoksen Hyeong Wax eller Quartz Max.

Brukerveiledning: 

  1. Sørg for at overflaten er ren, tørr og fri for oljerester
  2. Påfør 5-10 dråper på en ren mikrofiberapplikator eller suede
  3. På lakk og glass påfør i kryssmønster til du har dekket overflaten
  4. Tørk behandlet overflate etter ca 2-3 minutter med en lofri mikrofiberklut (avhenger litt av temperatur)
  5. Tørk en gang til for å fjerne eventuelle «highspots» med en lofri mikrofiberklut
  6. Påfør to lag for ekstra god holdbarhet (1.t etter første påføring)
  7. Påfør Hyeong Wax som overcoat 1. time etter siste påføring (valgfritt)
  8. Vent minimum 12.timer før behandlet overflate utsettes for vann. (Om du påfører Hyeong Wax kan overflaten utsettes for vann etter 1.time)
  9. Quartz Easy er fullherdet etter ca 5 dager. Ikke vask behandlet overflate med kjemikalier før full herdetid

HMS:

Faresymbol

  

Signalord: FARE

Inneholder: Butan-1-ol, Aluminum 2,4-pentanedionate, Etylsilikat.

H-setninger:

H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

P-setninger:

Allmenne:
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging:
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
Tiltak:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Oppbevaring:
-
Disponering:
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Andre farer: Inneholder decamethylcyclopentasiloxane (CAS nr. 541-02-6), er et vPvB stoff).
Produktet inneholder ingen PBT-stoffer i henhold til REACH 1907/2006.
Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU-forordning 2017/2100
eller kommisjonsforordning EU 2018/605.

Andre så også på:

Nylig sett: