Ultracoat Master Wash 500ml


Pris:
Salgspris239,00 kr

Beskrivelse

Master Wash er en effektiv alkalisk avfetting, fjerner trafikkfilm, insekter og fugleskitt.

Master Wash er en sterk såpe/forvask for bruk på eksteriøret av din bil. Dette er en ekte APC, som kan brukes på mange områder. VI kan nevne motorvask, felger, dekksider, plastikk og ikke minst lakk. 


Produktet er høyt konsentrert og er mest effektivt ved 1:9 blanding, for veldig skitne overflater. Man kan blande så høyt som 1:80 ved lett skitt. Kan brukes med en sprayflaske eller en skumkanon om du har dette tilgjengelig. Vil produsere et tykt og effektivt skum for å løsne forurensninger fra overflaten.

Vi anbefaler å bruke Master Wash i et godt ventilert lokale eller utendørs, men ikke i direkte sollys.

 

 

Bruksanvisning:

1. Bland korrekt mengde med vann.
2. Påfør med sprayflaske eller skumkanon
3. La virke i 60 sekunder
4. Spyl av nøye
5. Hvis nødvendig, påfør på nytt.

Blandingsforhold:
1:9 – Veldig mye forurensning og for forvask i skumkanon.
1:80 – Lite forurensning.

Tips:
Alltid bruk briller og hansker. Prøv alltid produktet på et lite område først. Brukes på kalde overflater og utenfor direkte sollys. Oppbevares i mellom 5-25c. Ved bruk på felger eller i motorrom, bruk en myk børste før spyling.

 

Sikkerhet: 
Fare: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Vask hender og utsatte deler av kroppen grundig etter bruk. Benytt vernehansker/vernetøy/øyenbeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. Innhold/beholder leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Inneholder: Svovelsyre, mono-C12-14-alkylestere, natriumsalter, Sulfonsyrer, C14-16-alkanhydroksy og C14-16-alken, natriumsalter, (R)-p-menta-1,8-dien, linalool, reaksjonsblanding av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1)

Sikkerhetsdatablad

Andre så også på:

Nylig sett: